UFY020  - Astronomie

Kurs základů astronomie pro studijní skupiny 4. roč. U MF/ZŠ, 5. roč. U MF, FI/SŠ

2/0 Zk1. Postavení Země ve vesmíru
Nebeská sféra, souřadicové soustavy. Mapy a atlasy hvězdné oblohy. Vliv precese, nutace,
aberace, paralaxy a refrakce. Určování vzdálenosti a jednotky vzdálenosti v astronomii,
určování času a kalendář, zatmění Slunce a Měsíce.

2. Nebeská mechanika
Gravitace, Newtonův gravitační zákon, tři Keplerovy zákony, problém 2 těles, pohyb po elipse,
Keplerova rovnice, Binetova rovnice. Výpočet efemeridy planety. Viriálová věta. Slapy.

3. Záření v astrofyzice
Pogsonova rovnice, vizuální, absolutní a bolometrická hvězdná velikost, modul vzdálenosti,
fotometrický systém UBVRI, barevný index. Záření ČT a definice teplot: Planckův, Wienův,
Rayleighův-Jeansův a Stefanův-Boltzmannův zákon; excitace a ionizace: Boltzmannova
a Sahova rovnice.

4. Základy astrofyziky
Spektra a spektrální klasifikace hvězd, HR diagram, stavový diagram hvězd. Vnitřní stavba
hvězd: rovnice hydrostatické rovnováhy, odhad teploty a tlaku v nitru hvězd, jaderné reakce
ve hvězdách. Vývoj hvězd: Jeansovo kritérium, vývojové stopy v HR-diagramu, závěrečná
stádia vývoje.

5. Stelární a galaktická astronomie
Proměnné hvězdy: cefeidy, RR Lyr, T Tau, miridy, novy, supernovy. Proměnné hvězdy
v HR-diagramu. Zákrytové dvojhvězdy: algolidy, hvězdy typu beta Lyr, W UMa.
Vizuální dvojhvězdy: dynamická paralaxa. Spektroskopické dvojhvězdy: křivka radiálních rychlostí.
Radiální, tangenciální a prostorová rychlost, vlastní pohyb hvězd. Hvězdokupy a asociace,
stavba Galaxie, klasifikace galaxií; rotace Galaxie a Oortovy konstanty.
Expanze vesmíru: červený posuv, Hubblův zákon.

6. Sluneční soustava
Slunce: vnitřní stavba, fotosféra, chromosféra, koróna, sluneční vítr, sluneční činnost, relativní
index, motýlkový diagram. Tělesa zemského typu: Merkur, Venuše, Mars, Měsíc, Pluto.
Velké planety: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Malá tělesa sluneční soustavy: družice planet,
planetky, komety, meteoroidy a jejich souvislosti. Vznik a vývoj sluneční soustavy.Doporučená literatura: