Rozdělení pražské university - význam pro českou astronomii

Bouřlivý rozvoj astronomie, tak jak byl nastíněn v minulé kapitole, sledovali naši astronomové jen z povzdálí. Příčin toho, proč se úroveň astronomické práce v Čechách beznadějně opožďovala za okolním světem, bylo několik. Jednak překážky a špatné finanční zajištění ze strany rakouské vlády, ale i lhostejnost a nezájem naší národní společnosti. Státy s vyspělou astronomií, např. Německo, Anglie, Rusko, nadále astronomii podporují, třebaže výzkum vzdálených hvězd nemohl právě v tomto okamžiku přinést konkrétně použitelné výsledky. Oproti tomu česká společnost, v té době ještě nezralá a v mnoha ohledech tápající, nebyla schopna obdobné materiální podmínky zajistit.
Určité možnosti se české astronomii otevřely v 80.letech v souvislosti s rozvojem vysokého školství. Přestože nebylo možné, aby vedle klementinské hvězdárny vznikla ještě jedna vědecká státní instituce, mohly být na vysokých školách zakládány vlastní astronomické ústavy. Jejich úkolem by byla výuka astronomie, popřípadě geodeticko-astronomická tématika, ale nic by jim nebránilo ve vědecké práci. Takovým důležitým momentem se stalo rozdělení pražské Karlovy-Ferdinandovy university v roce 1882.
Cesta k rozdělení university začala v revolučním roce 1848, kdy vídeňská vláda povolila vedle němčiny další vyučovací jazyk - češtinu. Jmenování profesorů, o nichž se vědělo, že budou přednášet česky, neustále stoupající počet česky mluvících posluchačů, množící se české přednášky - to vše přispívá k rychlé polarizaci sil na universitě. Nacionalisticky smýšlející němečtí studenti a profesoři se obávají rychlého počešťování této vysoké školy a nastolují jednoznačný požadavek rozdělení university. Na to ovšem nemohli čeští profesoři a politici přistoupit. Existovala oprávněná obava, že by nedošlo k rovnoprávnému rozdělení, ale k vyhoštění českého živlu. Pochybují o tom, že by jim vídeňská vláda poskytla dostatek prostředků, vznikají obavy z nedostatku českých profesorů, vědecké literatury, učebnic aj. ("My Čechové ještě ani university nepotřebujeme"-1866). Proto všechny návrhy české strany, často neujasněné a nicneříkající, počítají s dalším rozvojem v rámci stávajících poměrů.

Boje o universitu pokračují až do roku 1882, kdy vláda přistoupila na požadavek Němců a rozdělila universitu na českou a německou. Čechům se jen podařilo zachovat právní kontinuitu s universitou dřívější. Majetek měl být rozdělen rovným dílem, ale podstatnou část kabinetů, sbírek a všechny odborné ústavy získali Němci. Česká universita začínala prakticky z ničeho, od počátku se slabým finančním zajištěním. S přechodem českých profesorů na novou školu však nebyly potíže. Téměř všichni se nezalekli obtížných materiálních podmínek a všemi silami se snažili přispět k rozvoji naší národní university. Byl mezi nimi i August Seydler. V té době byl již známý svými výbornými pracemi z teoretické astronomie a fyziky, mimořádný profesor, člověk s nejlepšími předpoklady ke kariéře vědce, člověk vzdělaný, s širokým rozhledem a silným národním cítěním. Tehdy v roce 1882 stál před vážným rozhodnutím: zůstat na německé universitě, kde mu kynula po smrti Hornsteina možnost získat ředitelství klementinské hvězdárny, nebo jít na universitu českou a velkou část svých sil věnovat pouze organizačním záležitostem. Seydler se rozhodl pro druhou možnost a prakticky za necelých deset let zde vybudoval důstojný astronomický ústav.